Advocaat worden

Advocaat worden

Hoe word ik advocaat?

Om als advocaat te worden opgenomen op het Tableau moet u een stage van drie jaar doorlopen, slagen voor een bekwaamheidsproef én een gunstige evaluatie van uw stage ontvangen. 

Als kandidaat-stagiair mag u pas de titel van advocaat gebruiken, de toga dragen en taken als advocaat vervullen na de opname op de lijst van stagiairs door de raad van de Orde van de Balie. 

U moet dus eerst de volgende stappen doorlopen vooraleer u mag gaan pleiten: 

 1. 1. Een stagemeester vinden

Als kandidaat-stagiair moet u zelf op zoek naar een stagemeester. 

Voor nuttige tips hierbij kan u terecht op https://www.advocaat.be/Stageplaatsen

Enkel door de Orde erkende stagemeesters kunnen als stagemeester fungeren. Om erkend te worden door de raad van de Orde als stagemeester, dient deze: 

 • Zeven jaar anciënniteit als tableau-advocaat te genieten. 
 • Een positief advies van de stagecommissie te hebben ontvangen. 

Een stagemeester kan maximum drie advocaten-stagiair tegelijkertijd opleiden, behoudens individuele afwijking toegestaan door de raad van de Orde. 

Pols bij verschillende kantoren en contacteer zeker een aantal jonge advocaten om hun ervaringen met u te willen delen. 

Maak voorafgaandelijk goede afspraken over de werkinhoud en -voorwaarden van de stage, hetgeen uiteindelijk in een schriftelijke stageovereenkomst moet worden weergegeven. 

Het is niet verplicht maar het verdient aanbeveling de modelovereenkomst van de Orde van Vlaamse Balies te gebruiken, zoals te raadplegen op https://www.advocaat.be/Stageplaatsen

 1. 2. De eed afleggen

De eedaflegging voor de Balie Leuven gaat door op een zitting van het hof van beroep te Brussel. De datum kan worden nagevraagd op de griffie van het hof. 

Licht het secretariaat van de Balie Leuven van uw eedaflegging in en doe opgave van uw naam, de naam van uw stagemeester en beider mailadres. 

Het is gebruikelijk dat de stagemeester de kandidaat-stagiair begeleidt bij de eedaflegging. 

Indien de stagemeester die datum verhinderd is, dient dit schriftelijk te worden gemeld aan de stafhouder van de Leuvense Balie zodat deze de kandidaat-stagiair kan bijstaan op de zitting. 

Opdat de kandidaat-stagiair zijn eed zou kunnen afleggen, moet de kandidaat de volgende stukken ten laatste een week voor de eedaflegging neerleggen op het eerste bureau van het parket-generaal bij het hof van beroep te Brussel

 • Het origineel van het gehomologeerd Masterdiploma in de Rechten. 
 • Getuigschrift van nationaliteit, op zegel af te leveren door de gemeente van de woonplaats van de kandidaat-stagiair. 
 • Bewijs van goed gedrag en zeden, af te leveren door de politie van de woonplaats van de kandidaat-stagiair. 
 • De naam van een advocaat die is ingeschreven op een tableau van de Orde van Advocaten in het rechtsgebied van het hof van beroep te Brussel en die de kandidaat-stagiair zal voorstellen aan de voorzitter van het hof van beroep en aan de procureur-generaal. Bij voorkeur is deze advocaat de toekomstige stagemeester van de kandidaat-stagiair. 

Ongeveer een week vóór de eedaflegging ontvangen de kandidaten-stagiairs en de stagemeesters van de stafhouder schriftelijk nadere informatie met betrekking tot het concrete verloop van de voorstelling en de eedaflegging. 

Ten vroegste de dag na de eedaflegging, moet u zelf uw diploma terug komen ophalen op de burgerlijke griffie van het hof van beroep te Brussel, Justitiepaleis, Poelaertplein, eerste verdieping. 

Dit afgestempelde diploma heeft u immers nodig om opgenomen te worden op de lijst van stagiairs.

 1. 3. Opname op de lijst van stagiairs

Na de eedaflegging moet u als kandidaat-stagiair aan de raad van de Orde bij de Balie van Leuven schriftelijk om opname op de lijst van de stagiairs verzoeken. 

Bij dit verzoek voegt u de volgende documenten: 

 • Het origineel van uw gehomologeerd masterdiploma met de vermelding van de eedaflegging. Deze vermelding zal zijn gebeurd door de griffie van het hof van beroep na de eedaflegging. 
 • Een origineel exemplaar van uw stageovereenkomst, opdat de raad van de Orde, hierin gunstig geadviseerd door de Stagecommissie, vaststelt dat het de minimumwaarborgen van de Codex Deontologie voor Advocaten respecteert. 
 • Een uittreksel uit het stafregister, model 1, aan te vragen in de gemeente waar u ingeschreven bent in het bevolkingsregister. 
 • Een ondertekende verklaring met a) vermelding van uw voorgaande verzoeken tot inschrijving gericht aan een andere binnenlandse of buitenlandse balie en het gevolg dat daaraan werd gegeven en b) vermelding van de beroepen die u op dat ogenblik uitoefent. 
 • Een ondertekende persoonlijkheidsverklaring aan de stafhouder dat er tegen u nooit een gerechtelijke of strafrechtelijke veroordeling, een administratieve sanctie of een tuchtmaatregel werd genomen. 
 • Een individuele persoonlijke fiche waarin o.m. uw kantoor e-mailadres, uw beroepsrekening en uw derdenrekening worden vermeld. 
 • Een toetredingsformulier met vertrouwelijk medisch inlichtingenblad dienstig voor uw aansluiting bij Precura (Prevoca-polis). Zie https://www.precura.be/nl/content/online-formulieren
 • Een volmacht derdenrekening. 
 • Vier pasfoto’s en een digitale pasfoto te bezorgen aan secretariaat@balieleuven.be

Voor een persoonlijke fiche, modelverklaringen en overige vragen richt u zich tot het Secretariaat van de Leuvense Balie, bereikbaar via secretariaat@balieleuven.be. De raad van de Orde bepaalt de datum van de inschrijving op de lijst van de stagiairs. 

Van zodra u bent ingeschreven op deze lijst, mag u de titel van advocaat gebruiken, de toga dragen en taken als advocaat vervullen.

 1. 4. Administratieve formaliteiten

U kunt uw beroep als advocaat alleen maar uitoefenen als zelfstandige. 

Als zelfstandige moet u: 

 • Zich aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen naar vrije keuze (zoals Acerta, Xerius, enz.) die meestal tevens fungeren als ondernemingsloket. U kunt meteen informeren naar de mogelijkheid tot het bekomen van vrijstelling van betaling van kwartaalbijdragen. Let op: indien u de opname vraagt op de lijst van stagiairs op een datum die valt voor 1 oktober, bent u de verplichte bijdrage voor het 3de kwartaal ook verschuldigd; 
 • Een ondernemings- en BTW-nummer aanvragen; 
 • Jaarlijks een beroepsbijdrage betalen. Deze beroepsbijdrage voor stagiairs bedraagt thans 975,00 EUR bij opname op de lijst tussen 1 januari en 31 maart, 731,25 EUR bij opname tussen 1 april en 30 juni, 487,50 EUR bij opname tussen 1 juli en 30 september en 243,75 EUR bij opname tussen 1 oktober en 31 december. 

De balie heeft een aantal collectieve verzekeringen afgesloten waarvan de premie begrepen is in uw beroepsbijdrage. Deze verzekeringen zijn: 

 • Een BA-verzekering beroepsaansprakelijkheid (Amlin Europe) met een dekking tot 1.250.000,00 EUR (met vrijstelling tot maximum 2.500 EUR); 
 • Een insolvabiliteitverzekering (Amlin Europe) met maximale dekking per schadegeval tot 125.000,00 EUR; 
 • Gewaarborgd inkomen Precura (polis Prevoca) met inkomensbescherming bij arbeidsongeschiktheid door ongeval of ziekte van minimaal 66 % (u bent wel verplicht de medische vragenlijst in te vullen en in te dienen (zie hoger)); 
 • Solidariteitsfonds via de VZW Pensioenfonds (vroeger Voorzorgskas voor Advocaten en Gerechtsdeurwaarders) met onvoorwaardelijke wezentoeslag en eenmalige toelage voor de langstlevende echtgenoot bij overlijden van de verzekerde advocaat. 

Daarnaast bestaan er ook enkele collectieve verzekeringspolissen die niet verplicht zijn en waarvan de premie niet begrepen is in de beroepsbijdrage maar die onder zeer gunstige voorwaarden qua dekking en polis zijn afgesloten. Het betreft een hospitalisatieverzekering en een ongevallenverzekering (analoog met de wettelijke arbeidsongevallenverzekering). Voor gedetailleerde informatie neemt u best contact op met secretariaat@balieleuven.be

 1. 5. Verplichte beroepsopleiding

Op het einde van uw eerste stagejaar moet u een Beroeps Uitoefening Bekwaamheids Attest (BUBA) behalen. 

De lessenreeks hiertoe gaat van start in de loop van oktober. 

Uw aanwezigheid is verplicht. De agenda en locatie van de lessen wordt u later medegedeeld via uw kantoor e-mailadres en via aankondiging. 

U dient wel tijdig in te schrijven en te betalen. Het inschrijvingsgeld bedraagt 450,00 EUR waarvan u zich deels kunt laten subsidiëren via de KMO Portefeuille. 

Meer informatie kan u vinden via www.kmo-portefeuille.be

 1. 6. Stageverloop

De stagemeester ziet erop toe dat de stagiair zijn activiteiten uitoefent met naleving van de deontologische regels en dat de stagiair kennis en praktische vaardigheden worden bijgebracht. De stagemeester moet ter beschikking staan van de stagiair voor bijstand en richtlijnen, en moet aan zijn stagiair de nodige tijd verlenen om zijn stageverplichtingen te vervullen. Zowel stagemeester als stagiair leggen bij het einde van de stage een verslag neer bij de stagecommissie over de wijze waarop de stage is vervuld. Bij vragen of problemen tijdens de stage kan u terecht bij de stafhouder en de stagecommissie.