Advocaat worden

Advocaat worden

Hoe word ik advocaat?

Om als advocaat te worden opgenomen op het Tableau moet u een stage van drie jaar doorlopen, slagen voor een bekwaamheidsproef én een gunstige evaluatie van uw stage ontvangen. 

Als kandidaat-stagiair mag u pas de titel van advocaat gebruiken, de toga dragen en taken als advocaat vervullen na de opname op de lijst van stagiairs door de raad van de Orde van de Balie. 

U moet dus eerst de volgende stappen doorlopen vooraleer u mag gaan pleiten: 

 1. 1. Een stagemeester vinden

Als kandidaat-stagiair moet u zelf op zoek naar een stagemeester. 

Voor nuttige tips hierbij kan u terecht op https://www.advocaat.be/Stageplaatsen

Enkel door de Orde erkende stagemeesters kunnen als stagemeester fungeren. Om erkend te worden door de raad van de Orde als stagemeester, dient deze: 

 • Zeven jaar anciënniteit als tableau-advocaat te genieten. 
 • Een positief advies van de stagecommissie te hebben ontvangen. 

Een stagemeester kan maximum drie advocaten-stagiair tegelijkertijd opleiden, behoudens individuele afwijking toegestaan door de raad van de Orde. 

Pols bij verschillende kantoren en contacteer zeker een aantal jonge advocaten om hun ervaringen met u te willen delen. 

Maak voorafgaandelijk goede afspraken over de werkinhoud en -voorwaarden van de stage, hetgeen uiteindelijk in een schriftelijke stageovereenkomst moet worden weergegeven. 

Het is niet verplicht maar het verdient aanbeveling de modelovereenkomst van de Orde van Vlaamse Balies te gebruiken, zoals te raadplegen op https://www.advocaat.be/Stageplaatsen

 1. 2. De eed afleggen

De eedaflegging voor de Balie Leuven gaat door op een zitting van het hof van beroep te Brussel.

Opdat de kandidaat-stagiair zijn eed zou kunnen afleggen, moet de kandidaat de volgende stukken ten laatste een week voor de eedaflegging neerleggen op het eerste bureau van het parket-generaal bij het hof van beroep te Brussel

1. Het origineel van het gehomologeerd Masterdiploma in de Rechten. 
2. Getuigschrift van nationaliteit, op zegel af te leveren door de gemeente van de woonplaats van de kandidaat-stagiair. 
3. Bewijs van goed gedrag en zeden, af te leveren door de politie van de woonplaats van de kandidaat-stagiair. 
4. Een identificatiefiche
5. een te ondertekenen verklaring bestemd voor de balie

(De kandidaat-stagiairs kunnen documenten 4 en 5 eveneens downloaden op de website van het Openbaar Ministerie).

- De inlichtingen over de data van de eedaflegging, de stukken die moeten worden neergelegd op het parket-generaal, de uiterlijke datum om deze stukken neer te leggen en de openingsuren van de diensten kan u eveneens vinden op de site van het Openbaar Ministerie 

De Plechtige Eedaflegging in het gerechtelijk jaar 2018-2019 vindt plaats op maandag 3 september 2018 in het Hof van beroep te Brussel en indien u dan de eed wilt afleggen, dienen voorgaande vijf documenten neergelegd te zijn op het parket-generaal te Brussel (1e bureau, tel. 02/ 508 65 99) uiterlijk op woensdag 22 augustus 2018 vöör 16.00 u. Na deze datum zullen geen kandidaat-stagiairs nog worden opgenomen voor de eedaflegging van maandag 3 september 2018 ! ( De diensten van het parket zijn geopend van 8.30  u tot 11.30 u en van 12.30 u tot 16.00 u ). 

( In oktober 2018 vindt de eedaflegging plaats op maandag 1 oktober 2018. De uiterste datum voor de neerlegging van de 5 stukken is dan woensdag 19 september 2018 vöör 16.00 u).
(http://www.om-mp.be/nl/uw-om/parketten-arbeidsauditoraten-generaal/bruss...)

- Licht eveneens het secretariaat van de Balie Leuven van uw eedaflegging in en doe opgave van uw naam, de naam van uw stagemeester en beider mailadres. 

- Het is gebruikelijk dat de stagemeester de kandidaat-stagiair begeleidt bij de eedaflegging. 
  Indien de stagemeester die datum verhinderd is, dient dit schriftelijk te worden gemeld aan de stafhouder van de Leuvense Balie zodat deze de kandidaat-stagiair kan bijstaan op de zitting. 

  *** Voor wat betreft de Plechtige Eedaflegging van september,  verstuurt de stafhouder van de balie Leuven midden augustus een nieuwsbrief naar alle advocaten van de balie Leuven met nadere informatie met betrekking tot het concrete verloop van die Plechtige Eedaflegging in september.
  Indien u de eed zal afleggen in september zal je zelf, in de tweede helft van augustus,  willen informeren bij uw stagemeester teneinde de details vermeld in deze nieuwsbrief te vernemen. 

  - Nadien dient u zelf uw diploma (waarop de stempel van eedaflegging inmiddels zal zijn aangebracht) op te halen op het secretariaat / pro deo-bureau van de Nederlandse Orde van advocaten van Brussel Nederlands, Regentschapsstraat 63, verdieping -1 , te 1000 Brussel (02 519 84 68) iedere werkdag van 8.30 u tot 12.00 u en 13.30 u tot 15.30 u.    

  *** Voor wat betreft  het ophalen van de diploma's na die plechtige eedaflegging van september wordt gevraagd pas vanaf 17 september 2018 te willen informeren bij het pro deo bureau van de Nederlandse Orde (cfr supra) of u uw diploma reeds kan ophalen. (Gezien de grote groep stagiairs die dan de eed aflegt, dient die wachttermijn van ongeveer 14 dagen gerespecteerd alvorens ophaling.)

  Uw afgestempeld diploma heeft u vervolgens nodig om opgenomen te worden op de lijst van stagiairs.

  1. 3. Opname op de lijst van stagiairs

  Na de eedaflegging moet u als kandidaat-stagiair aan de raad van de Orde bij de Balie van Leuven schriftelijk om opname op de lijst van de stagiairs verzoeken. 

  Bij dit verzoek voegt u de volgende documenten: 

  • Het origineel van uw gehomologeerd masterdiploma met de vermelding van de eedaflegging. Deze vermelding zal zijn gebeurd door de griffie van het hof van beroep na de eedaflegging. 
  • Een origineel exemplaar van uw stageovereenkomst, opdat de raad van de Orde, hierin gunstig geadviseerd door de Stagecommissie, vaststelt dat het de minimumwaarborgen van de Codex Deontologie voor Advocaten respecteert. 
  • Een ondertekende persoonlijkheidsverklaring aan de stafhouder dat er tegen u nooit een gerechtelijke of strafrechtelijke veroordeling, een administratieve sanctie of een tuchtmaatregel werd genomen. 
  • Een individuele persoonlijke fiche waarin o.m. uw kantoor e-mailadres, uw beroepsrekening en uw derdenrekening worden vermeld. 
  • Een toetredingsformulier met vertrouwelijk medisch inlichtingenblad dienstig voor uw aansluiting bij Precura (Prevoca-polis). Zie https://www.precura.be/nl/content/online-formulieren
  • Een volmacht derdenrekening
  • Vier pasfoto’s en een digitale pasfoto te bezorgen aan secretariaat@balieleuven.be

  Voor eventuele overige vragen richt u zich tot het secretariaat van de Leuvense balie, bereikbaar via secretariaat@balieleuven.be. De raad van de Orde bepaalt de datum van de inschrijving op de lijst van de stagiairs. 

  Let op : u dient zich ook online in te schrijven via de volgende link : advocaat.be. Deze online inschrijving is belangrijk vermits op deze manier al uw gegevens worden opgenomen in de database van de Balie Leuven. Het is een noodzakelijke voorwaarde om te kunnen worden opgenomen op de lijst van de stagiairs.

  Van zodra u bent aanvaard en door de raad opgenomen op de lijst van de stagiaris, mag u de titel van advocaat gebruiken, de toga dragen en taken als advocaat vervullen.

  1. 4. Administratieve formaliteiten

  U kunt uw beroep als advocaat alleen maar uitoefenen als zelfstandige. 

  Als zelfstandige moet u: 

  • Zich aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen naar vrije keuze (zoals Acerta, Xerius, enz.) die meestal tevens fungeren als ondernemingsloket. U kunt meteen informeren naar de mogelijkheid tot het bekomen van vrijstelling van betaling van kwartaalbijdragen. Let op: indien u de opname vraagt op de lijst van stagiairs op een datum die valt voor 1 oktober, bent u de verplichte bijdrage voor het 3de kwartaal ook verschuldigd; 
  • Een ondernemings- en BTW-nummer aanvragen; 
  • Jaarlijks een beroepsbijdrage betalen. Deze beroepsbijdrage voor stagiairs bedraagt thans 975,00 EUR bij opname op de lijst tussen 1 januari en 31 maart, 731,25 EUR bij opname tussen 1 april en 30 juni, 487,50 EUR bij opname tussen 1 juli en 30 september en 243,75 EUR bij opname tussen 1 oktober en 31 december. 

  De balie heeft een aantal collectieve verzekeringen afgesloten waarvan de premie begrepen is in uw beroepsbijdrage. Deze verzekeringen zijn: 

  • Een BA-verzekering beroepsaansprakelijkheid (Amlin Europe) met een dekking tot 1.250.000,00 EUR (met vrijstelling tot maximum 2.500 EUR); 
  • Een insolvabiliteitverzekering (Amlin Europe) met maximale dekking per schadegeval tot 125.000,00 EUR; 
  • Gewaarborgd inkomen Precura (polis Prevoca) met inkomensbescherming bij arbeidsongeschiktheid door ongeval of ziekte van minimaal 66 % (u bent wel verplicht de medische vragenlijst in te vullen en in te dienen (zie hoger)); 
  • Solidariteitsfonds via de VZW Pensioenfonds (vroeger Voorzorgskas voor Advocaten en Gerechtsdeurwaarders) met onvoorwaardelijke wezentoeslag en eenmalige toelage voor de langstlevende echtgenoot bij overlijden van de verzekerde advocaat. 

  Daarnaast bestaan er ook enkele collectieve verzekeringspolissen die niet verplicht zijn en waarvan de premie niet begrepen is in de beroepsbijdrage maar die onder zeer gunstige voorwaarden qua dekking en polis zijn afgesloten. Het betreft een hospitalisatieverzekering en een ongevallenverzekering (analoog met de wettelijke arbeidsongevallenverzekering). Voor gedetailleerde informatie neemt u best contact op met secretariaat@balieleuven.be

  1. 5. Verplichte beroepsopleiding

  Op het einde van uw eerste stagejaar moet u een Beroeps Uitoefening Bekwaamheids Attest (BUBA) behalen. 

  De stageschool Leuven start haar lessenreeks in de loop van de maand oktober en zal het 72 uren lessenpakket meestal doceren op de vrijdagnamiddagen. 
  Het lessenpakket bevat verplicht 72 uren en uw aanwezigheid in de lessen is absoluut verplicht op straffe van uitsluiting van toelating tot het examen.
  U zal dan ook stipt iedere les de aanwezigheidslijst aldaar willen ondertekenen ! 
  De agenda en locatie van de lessen wordt u later medegedeeld via uw kantoor e-mailadres en via aankondiging maar zal u zelf ook later kunnen vinden op het privaat luik van de OVB (www.advocaat.be/privaat luik) nadat je opgenomen zal zijn op de lijst van de stagiairs. 

  Een deel van het inschrijvingsgeld krijgt u gesubsidiëerd via de KMO Portefeuille. 

  Belangrijk is dat u nadat u uw KBO nummer hebt aangevraagd en bekomen, u zich direct registreert op de KMO portefeuille.  – zie welkomstboek voor de advocaat-stagiair –ook te raadplegen op www.advocaat.be.

  Eenmaal opgenomen op de lijst van stagiairs te Leuven, kan u zich dan direct inschrijven in de bubalessen (www.advocaat.be/privaat luik)

  De KMO portefeuille is slechts geldig tot 14 kalenderdagen na de start van de eerste bubales. 

  Meer informatie kan u vinden via www.kmo-portefeuille.be

  1. 6. Stageverloop

  De stagemeester ziet erop toe dat de stagiair zijn activiteiten uitoefent met naleving van de deontologische regels en dat de stagiair kennis en praktische vaardigheden worden bijgebracht. De stagemeester moet ter beschikking staan van de stagiair voor bijstand en richtlijnen, en moet aan zijn stagiair de nodige tijd verlenen om zijn stageverplichtingen te vervullen. Zowel stagemeester als stagiair leggen bij het einde van de stage een verslag neer bij de stagecommissie over de wijze waarop de stage is vervuld. Bij vragen of problemen tijdens de stage kan u terecht bij de stafhouder en de stagecommissie.